INFORMACJA RODO

Szanowni Państwo.
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w Warszawie oddział w Szczecinie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w Warszawie oddział w Szczecinie (dalej SKZ o. Szczecin), kontakt: pl. Orła Białego 1, 70-562 Szczecin, działające na podstawie Statutu Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w Warszawie oddział w Szczecinie, skorygowany w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Szczecinie z dn. 05.08.2013 r. Państwa dane osobowe podane w deklaracjach członkowskich i przekazanych nam późniejszych dokumentach, przetwarzamy jako Administrator, w celach statutowych oraz administracyjno-księgowych oraz poprzez publikację niektórych z nich na stronie stowarzyszenia www.skz.szczecin.pl.

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia, wykonywania lub egzekucji zobowiązań wynikających z umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z kontrahentem, z którym SKZ o. Szczecin zamierza zawrzeć lub zawarła umowę.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.
 3. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko w tym imię lub nazwisko w firmie osoby fizycznej, adres e-mail, nr telefonu, NIP.
 4. Dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: bank, urząd skarbowy, firmom świadczącym na rzecz SKZ i SKZ o. Szczecin usługi outsourcingu: oprogramowania informatycznego, prawnego lub podatkowego.
 6. Informujemy, że Pani/Pan ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
 7. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana.
 9. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom hostingowym.
 10. Dane osobowe zabezpieczone są odpowiednio.
 11. Kopię danych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres SKZ o. Szczecin.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

- ODDZIAŁU W SZCZECINIE (kadencja 2022-2025)

 

 

 

Prezes            - mgr Ewa Stanecka

Z-ca prezesa  - dr inż. arch. Aleksandra Hamberg-Federowicz

Sekretarz        - mgr Maria Kompowska

Skarbnik         - mgr Agnieszka Gawron-Kłosowska

Członek          - mgr Waldemar Witek

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w Szczecinie

Plac Orła Białego 1,

70-562 Szczecin

Nr konta: 33 1020 4795 0000 9602 0105 7298

STATUT

STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

- ODDZIAŁU W SZCZECINIE

(po zmianach w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Szczecinie z dn. 05.08.2013 r.,)

Rozdział I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE§ 1.

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków z siedzibą w Warszawie Oddział w Szczecinie (dalej SKZ Oddział w Szczecinie), jest oddziałem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków z siedzibą w Warszawie (dalej SKZ), zrzeszającym konserwatorów zabytków i specjalistów różnych dyscyplin związanych z ochroną i konserwacją, działającym na rzecz dobra publicznego, jakim jest dziedzictwo kulturowe. 

§ 2.
1. SKZ Oddział w Szczecinie posiada osobowość prawną i działa w oparciu o statut opracowany na podstawie i w zgodności ze statutem SKZ.

2. SKZ Oddział w Szczecinie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 3.

SKZ Oddział w Szczecinie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, zgodnie z przepisami prawa miejscowego. Siedzibą Zarządu SKZ Oddział w Szczecinie jest miasto Szczecin.

§ 4.
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków z siedzibą w Warszawie Oddział w Szczecinie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych na mocy uchwały Zarządu SKZ w Szczecinie. O zamierzeniu przystąpienia do takich organizacji Zarząd SKZ Oddział w Szczecinie powiadamia Zarząd Główny SKZ.

§ 5.


SKZ Oddział w Szczecinie ma prawo używać pieczęci z napisem "Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Oddział Szczeciński w Szczecinie" oraz "Zarząd Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Oddział Szczeciński w Szczecinie", posługiwać się logo SKZ i odznaką SKZ.Rozdział II.

CELE I FORMY DZIAŁANIA

 


§ 6.

Celami SKZ Oddziału w Szczecinie są:


1. Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa kulturowego;
2. Dbałość o wysoki poziom etyczny, naukowy i zawodowy członków;

3. Ochrona zawodowych interesów członków stowarzyszenia;

4. Inspirowanie i inicjowanie prac w zakresie ochrony dziedzictwa kultury i konserwacji zabytków;

5. Tworzenie i utrzymywanie związków środowiskowych;

6. Podejmowanie inicjatyw współpracy lokalnej, regionalnej i międzynarodowej dotyczących ochrony dziedzictwa kultury.


§ 7.

Dla osiągnięcia celów SKZ Oddział w Szczecinie działa poprzez:

1. Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi;

2. Podejmowanie oraz utrzymywanie współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi;

3. Współpracę z uczelniami oraz instytucjami zajmującymi się kształceniem i doskonaleniem zawodowym;

4. Inicjowanie i organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego na temat konserwacji i ochrony dóbr kultury; 


5. Organizowanie zjazdów, sesji naukowych, konferencji i seminariów;

6. Prowadzenie oraz promowanie działalności wydawniczej lub upowszechniania konserwacji zabytków i ochrony dziedzictwa kultury;

7. Organizowanie samopomocy koleżeńskiej;

8. Prowadzenie działalności gospodarczej, tworzenie fundacji i uczestnictwo w przedsięwzięciach, z których dochody są przeznaczane na działalność statutową SKZ w Szczecinie;

9. Inicjowanie i prowadzenie prac i badań naukowych oraz współpracy z instytucjami naukowymi, uczelniami, muzeami, bibliotekami i archiwami;

10. Pozyskiwanie środków dla finansowania prac z dziedziny konserwacji zabytków i ochrony dóbr kultury.Rozdział III.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SKZ Oddziału w Szczecinie§ 8.

Członkami SKZ Oddziału w Szczecinie mogą być obywatele polscy i cudzoziemcy, także nie mieszkający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 9.

1. Członkowie SKZ Oddziału w Szczecinie dzielą się na:

1/ członków honorowych,
2/ członków zwyczajnych, 
3/ członków kandydatów, 
4/ członków wspierających.

2. Członkiem honorowym może zostać osoba wybitnie zasłużona w dziedzinie konserwacji zabytków i ochrony dziedzictwa kultury, lub w pracach na rzecz Stowarzyszenia. Godność tę nadaje i może jej pozbawić Walny Zjazd Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego.

3. Członkiem zwyczajnym SKZ Oddziału w Szczecinie może zostać osoba, która:


1/ ukończyła studia wyższe w jednej z dziedzin przydatnych w konserwacji zabytków lub ochronie dziedzictwa kultury i jest czynna zawodowo w tych dziedzinach co najmniej od trzech lat;

2/ nie ma ukończonych studiów wyższych, lecz jest czynna zawodowo w dziedzinach konserwacji zabytków lub ochrony dziedzictwa kultury co najmniej od pięciu lat;

3/ była czynna zawodowo w dziedzinach konserwacji zabytków, lub ochrony dziedzictwa kultury co najmniej pięć lat.

4. Członkiem kandydatem może być osoba spełniająca warunki wymienione w ust.3 pkt. 1 i 2, lecz ze stażem zawodowym nie krótszym niż jeden rok oraz student kierunku przydatnego w konserwacji zabytków, lub ochronie dziedzictwa kultury.

5. Członków zwyczajnych i członków kandydatów przyjmuje Zarząd Główny na podstawie deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia, zaopatrzonej w rekomendację dwóch wprowadzających członków zwyczajnych lub honorowych Stowarzyszenia oraz opinię Zarządu Oddziału SKZ w Szczecinie.

6. Członek kandydat uzyskuje członkostwo zwyczajne po upływie czasu przewidzianego w ust.3, na wniosek Zarządu Oddziału SKZ w Szczecinie, a w przypadku studentów po spełnieniu warunków ust.3 pkt, l.

7. Osoba deklarująca chęć wstąpienia, do Stowarzyszenia, a nie przyjęta, może się odwołać od decyzji Zarządu Głównego do Walnego Zjazdu Delegatów, nie później niż na 30 dni przed terminem Zjazdu.

8. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która deklaruje stale poparcie finansowe, lub rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie deklaracji pisemnej przez Zarząd Główny. Prawa, i obowiązki członka wspierającego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

§ 10.

Członkowie zwyczajni SKZ Oddział w Szczecinie mają prawo do:

1. Czynnego i biernego prawa wyborczego,

2. Korzystania, zgodnie z regulaminem z majątku i zbiorów SKZ,


3. Uczestnictwa w zebraniach, sesjach i konferencjach organizowanych przez SKZ,

4. Korzystania z poradnictwa, szkolenia i instruktażu oraz innych świadczeń organizowanych przez SKZ;

5. Otrzymywania i nabywania wydawnictw SKZ.

§ 11.

Członkowie zwyczajni SKZ Oddziału w Szczecinie są zobowiązani do:

1. Przestrzegania statutu SKZ Oddziału w Szczecinie i uchwał podejmowanych przez Walne Zjazdy Delegatów SKZ i Walne Zebrania SKZ w Szczecinie;

2. Czynnego udziału w pracach SKZ Oddział w Szczecinie i opłacania składek;

3. Przestrzegania zasad etyki zawodowej i solidarności koleżeńskiej.

§.12.

Członkowie kandydaci SKZ Oddziału w Szczecinie mają takie same obowiązki i uprawnienia jak członkowie zwyczajni SKZ Oddziału w Szczecinie z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 13.

Członkowie honorowi SKZ Oddziału w Szczecinie mają uprawnienia i obowiązki członka zwyczajnego oraz mogą korzystać z przywileju w postaci nie opłacania składek.

§ 14.

Prawa i obowiązki członka wspierającego określa regulamin uchwalony przez Zarząd SKZ Oddziału w Szczecinie w oparciu o stosowny regulamin SKZ. 

§ 15
Członkostwo SKZ Oddziału w Szczecinie ustaje:

1. Przez złożenie dobrowolnej deklaracji o wystąpieniu ze Stowarzyszenia;

2. Skreślenie na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Głównego na wniosek Zarządu SKZ Oddziału w Szczecinie za nie opłacanie składek przez okres roku, po dwukrotnym pisemnym upomnieniu;

3. Wykluczeniu ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego na wniosek Zarządu SKZ Oddziału w Szczecinie, w razie skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, orzekającego pozbawienie praw publicznych lub zakaz wykonywania zawodu;

4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;

5. Przez skreślenie na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu SKZ Oddziału w Szczecinie, w związku ze śmiercią.


§ 16

1. Członkowie zwyczajni, dobrowolnie występujący lub skreśleni w przypadku określonym w § 16 pkt. 2 i 4 mogą ubiegać się ponownie o przyjęcie ich do SKZ Oddział w Szczecinie jednak nie wcześniej niż po upływie roku od daty wystąpienia, lub skreślenia.

2. Członkowie zwyczajni, wykluczeni ze SKZ Oddział w Szczecinie w przypadkach określonych § 16 pkt.3 mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie ich do SKZ w Szczecinie, po upływie okresu kary orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.Rozdział IV.

WŁADZE SKZ ODDZIAŁU W SZCZECINIE:

 

§ 17

Władze SKZ Oddziału w Szczecinie:
1/ Walne Zebranie Oddziału;

2/ Zarząd Oddziału;

3/ Komisja Rewizyjna Oddziału.

3. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.

4. Władze Stowarzyszenia pochodzące z wyboru, mogą w okresie kadencji uzupełniać swe składy drogą kooptacji spośród 'członków zwyczajnych w ilości nie przekraczającej 1/3 liczby członków tych władz, pochodzących z wyboru. Członkowie władz Stowarzyszenia wprowadzeni w drodze kooptacji nie mogą pełnić funkcji prezesa. 

5. Władze Stowarzyszenia pochodzące z wyboru konstytuują się wciągu 14 dni od daty wyboru.

A.WALNE ZEBRANIE SKZ ODDZIAŁU w Szczecinie

§ 18.

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Oddziału.

2. Walne Zebranie Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 19.

W Walnym Zebraniu Oddziału biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni, członkowie kandydaci i członkowie honorowi z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający z głosem doradczym.

§ 20.

1. Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd SKZ Oddziału w Szczecinie. Termin i porządek obrad zebrania powinien być podany do wiadomości członków oraz Zarządu Głównego, co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w razie potrzeby z własnej inicjatywy, względnie na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału, lub 1/3 liczby członków Oddziału.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału może zwołać również Zarząd Główny w trybie nadzoru merytorycznego w przypadku stwierdzenia nie wykonywania zadań statutowych przez Zarząd Oddziału.

3. Uchwały Walnego Zebrania Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wymaganej liczby członków, w drugim terminie zwoływane jest drugie zebranie, które podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych.

§ 21.

Do kompetencji Walnego Zebrania SKZ Oddziału w Szczecinie należy:

1. Uchwalanie statutu SKZ Oddziału w Szczecinie w oparciu i w zgodności ze statutem SKZ oraz uchwałą Zarządu Głównego o udzieleniu zgody na posiadanie przez Oddział osobowości prawnej;

2. Ustalanie kierunków działalności merytorycznej Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia;

3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału;

4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału;

5. Wybór w tajnym głosowaniu prezesa i Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału;

6. Wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów SKZ;

7. Podejmowanie uchwał w sprawie gospodarki finansowej Oddziału,

8. Uchwalenie wysokości składki członkowskiej;

9.Wnioskowanie o wszczęcie postępowania likwidacyjnego Oddziału, jego podzielenie lub połączenie z innym Oddziałem;

10. Podejmowanie innych uchwal, które, wymagają decyzji Walnego Zebrania SKZ Oddziału w Szczecinie.

 

B. ZARZĄD SKZ ODDZIAŁU W SZCZECINIE.

 

§ 22.

Zarząd SKZ Oddziału w Szczecinie składa się z prezesa i 4 - 6 członków. Na zebraniu konstytucyjnym Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona zastępcę prezesa, sekretarza i skarbnika. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności większości składu Zarządu.

§ 23

Do realizacji postanowień i prowadzenia administracji oraz księgowości, Zarząd Oddziału może powołać biuro Oddziału, działające na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Oddziału.

§ 24.

Do kompetencji Zarządu SKZ Oddziału w Szczecinie należy:

1. Organizowanie działalności Oddziału zgodnie z uchwalą Walnego Zebrania SKZ Oddziału w Szczecinie i uchwałami Zarządu Głównego SKZ;

2. Przygotowanie planów pracy i preliminarzy oraz sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Oddziału;

3. Podejmowanie decyzji w ramach bieżącego zarządu majątkiem Oddziału;

4. Tworzenie i rozwiązywanie kół, sekcji, komisji i zespołów działających przy Oddziale oraz uchwalenie regulaminów ich działania;

5. Reprezentowanie Oddziału wobec Zarządu Głównego SKZ oraz instytucji i organizacji lokalnych;

6. Organizowanie zabezpieczenia finansowego działalności statutowej Oddziału i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach posiadanych pełnomocnictw;

7. Zwoływanie Walnych Zebrań Oddziału;

8. Przedkładanie Zarządowi Głównemu wniosków w sprawach:

- przyjęcia i skreślenia członków,

- nadawania członkostwa honorowego,

- przyznawania nagród i odznaczeń członkom Stowarzyszenia;

9. Opiniowanie na życzenie, lub za zgodą członka jego działalności i kwalifikacji zawodowych.

 

C. KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU.

 

§ 25.

1. Komisja Rewizyjna Oddziału okłada się z 3 członków i na swym zebraniu konstytucyjnym wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału muszą odpowiadać wymaganiom określonym w art. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 26.

1. Komisja Rewizyjna Oddziału dokonuje co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału i sporządza sprawozdanie.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.


3. Komisja Rewizyjna SKZ Oddział w Szczecinie składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków SKZ Oddział w Szczecinie i stawia wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu SKZ Oddział w Szczecinie za okres minionej kadencji.

4. Komisja Rewizyjna SKZ Oddział w Szczecinie ma prawo wnioskowania do Zarządu SKZ Oddział w Szczecinie o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków SKZ w Szczecinie.

5. Komisja Rewizyjna Oddziału działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Główną Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.

 


Rozdział V.

MAJĄTEK I FUNDUSZE Oddziału SKZ w Szczecinie§ 27.

1. Podstawą materialną statutowej działalności SKZ Oddział w Szczecinie są wpływy ze: składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji oraz dochodów z majątku SKZ Oddział w Szczecinie i działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

2. Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego SKZ przyznającą osobowość prawną Zarząd SKZ Oddział w Szczecinie reguluje finansowe zobowiązania na rzecz SKZ oraz może składać wnioski do Zarządu Głównego SKZ w sprawach dotyczących środków z budżetu SKZ.

3. SKZ Oddział w Szczecinie może zawierać umowy, wchodzić w spółki, być członkiem fundacji, zakładać fundacje oraz tworzyć jednostki gospodarcze, z których dochody w całości przeznaczone będą do realizacji celów statutowych.

4. W ramach gospodarowania dochodami, SKZ Oddział w Szczecinie może tworzyć fundusze przeznaczone na określone zadania statutowe realizowane według odrębnych regulaminów zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków SKZ w Szczecinie.


§ 28.

1. Dochody osiągane przez SKZ Oddział w Szczecinie z działalności odpłatnej służą wyłącznie realizacji jego celów statutowych i zadań publicznych.

2. W SKZ Oddział w Szczecinie zabrania się: 

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem SKZ Oddział w Szczecinie w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ?osobami bliskimi?;

2. Przekazywania majątku SKZ Oddział w Szczecinie na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, przede wszystkim jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie SKZ Oddział w Szczecinie lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.


§ 29.

1. Majątkiem SKZ Oddziału w Szczecinie, wykazanym w rocznych bilansach składanych Zarządowi Głównemu SKZ, dysponuje Zarząd SKZ w Szczecinie.


2. Wszystkie decyzje w sprawach finansowych i majątkowych podpisuje w imieniu Zarządu - Prezes lub Sekretarz oraz Skarbnik.Rozdział VI.

ZMIANA STATUTU SKZ ODDZIAŁ W SZCZECINIE ORAZ ROZWIĄZANIE SKZ ODDZIAŁ W SZCZECINIE

 

§ 30.

1. Zmiany statutu SKZ Oddział w Szczecinie mogą być dokonane na podstawie prawomocnej uchwały Walnego Zebrania SKZ Oddział w Szczecinie powziętej kwalifikowaną większością głosów, to znaczy 2/3 głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.

2. O zmianach statutu Zarząd SKZ Oddział w Szczecinie powiadamia Zarząd Główny SKZ

§ 31.

1. Uchwalę o rozwiązaniu SKZ Oddział w Szczecinie może podjąć jedynie specjalnie w tym celu zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie SKZ Oddział w Szczecinie większością 4/5 oddanych głosów, przy obecności co najmniej 3/4 liczby członków. W razie braku quorum, może się odbyć w z góry określonym terminie, nie wcześniej jednak niż po upływie dwóch dni posiedzenie następne, które może uchwalić rozwiązanie SKZ Oddział w Szczecinie tą samą większością głosów, niezależnie od liczby obecnych.

2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu SKZ w Szczecinie, to samo Nadzwyczajne Walne Zebranie SKZ Oddział w Szczecinie winno powołać Komisję Likwidacyjną i podjąć uchwałę o sposobie rozdysponowania majątku SKZ Oddział w Szczecinie

3. Niniejszy statut SKZ Oddziału w Szczecinie został podjęty uchwałą Walnego Zebrania SKZ Oddział w Szczecinie w dniu w dniu 28 czerwca 2011 r.

 

Rozdział VII.

ZASADY TWORZENIA I STRUKTURA ORGANIZACYJNA KÓŁ

 

§ 32

 1. Koła tworzy się jako terenowe jednostki organizacyjne Oddziału uchwałą Zarządu Oddziału SKZ w Szczecinie na wniosek co najmniej 3 członków SKZ działających na danym terenie.
 2. Przy powołaniu Koła Zarząd Oddziału SKZ w Szczecinie uchwala jego regulamin.
 3. Członkami Kół mogą być jedynie Członkowie Zwyczajni SKZ Oddziału w Szczecinie

§ 33

WŁADZE Koła:1/ Walne Zebranie Koła;

2/ Zarząd Koła.


§ 34

Do Walnego Zebrania Koła stosujemy odpowiednio przepisy dotyczące Wlanego Zebrania SKZ Oddziału w Szczecinie w szczególności odnoszące się do trybu zwoływania Walnego Zebrania i podejmowania uchwał (§18, 19, 20),

§ 35


Do kompetencji Walnego Zebrania Koła SKZ należy:

1. Ustalanie kierunków działalności merytorycznej Koła zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Oddziału SKZ w Szczecinie;

2. Wybór w tajnym głosowaniu przewodniczącego i Zarządu Koła;

3. Wnioskowanie o wszczęcie postępowania likwidacyjnego Koła;

§ 36

ZARZĄD Koła SKZ

 1. Zarząd Koła SKZ składa się z przewodniczącego i 2 członków. Na zebraniu konstytucyjnym Zarząd Koła wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza. Uchwały Zarządu Koła zapadają zwykłą większością głosów przy obecności większości składu Zarządu. Uchwały Zarządu Koła zapadają zwykłą większością głosów przy obecności większości składu Zarządu.
 2. Przewodniczący reprezentuje interesy Koła przed organami SKZ Oddziału w Szczecinie

§ 37

Do kompetencji Zarządu Koła należy:

1. Organizowanie działalności Koła zgodnie z uchwalą Walnego Zebrania Koła SKZ, Walnego Zebrania SKZ Oddziału w Szczecinie i uchwałami Zarządu Głównego SKZ;

2. Przygotowanie planów pracy i preliminarzy oraz sprawozdań z działalności merytorycznej Koła;

3. Podejmowanie decyzji w ramach doraźnego zarządu majątkiem, wszystkie takie decyzje muszą być zatwierdzone przez Zarząd SKZ Oddział w Szczecinie w terminie 14 dni.

4. Reprezentowanie Koła wobec instytucji oraz organizacji lokalnych;

5. Zwoływanie Walnych Zebrań Koła;

6. Przedkładanie Zarządowi Oddziału SKZ w Szczecinie wniosków w sprawach:

- przyjęcia i skreślenia członków,

- nadawania członkostwa honorowego,

- przyznawania nagród i odznaczeń członkom Stowarzyszenia;

7. Opiniowanie na życzenie, lub za zgodą członka jego działalności i kwalifikacji zawodowych.

§ 38

Działalność Kół podlega kontroli Komisji Rewizyjnej SKZ Oddziału w Szczecinie. Zapisy § 26 stosuje się odpowiednio.

§ 39

 1. Komisje, Sekcje i Zespoły stanowią jednostki wewnętrzne SKZ Oddziału w Szczecinie i podlegają Zarządowi Oddziału SKZ w Szczecinie.
 2. Powoływane są doraźnie w celu wykonania określonych zadań.
 3. Zakres kompetencji, regulamin oraz szczegółowe zasady działania i odpowiedzialność uchwalane będą każdorazowo przy powołaniu odpowiedniej jednostki.

 


Statut niniejszy został skorygowany uchwałą Walnego Zebrania SKZ Oddziału w Szczecinie w dniu 28 marca 2012 r.


Statut niniejszy został skorygowany uchwałą Walnego Zebrania SKZ Oddziału w Szczecinie w dniu 10 lipca 2012 r.

Statut niniejszy został skorygowany i uzupełniony o rozdział VII uchwałą Walnego Zebrania SKZ Oddziału w Szczecinie w dniu 23 września 2013 roku.