Rzeczoznawcy Stowarzyszeni Konserwatorów Zabytków

 

 

1. mgr inż.arch. Tatiana Balcerzak 

dziedzina: architektura i budownictwo

2. dr Alicja Biranowska-Kurtz 

dziedzina: ochrona zabytków architektury, założeń urbanistycznych, planowanie przestrzenne, krajobraz kulturowy

3. mgr Kazimiera Kalita-Skwirzyńska 

dziedzina: architektura i budownictwo

4. dr Alojzy Kowalczyk

dziedzina: krajobraz kulturowy

5. dr inż.arch. Beata Makowska

dziedzina: architektura i budownictwo, krajobraz kulturowy

6. dr inż. Stefan Nowaczyk

dziedzina: architektura i budownictwo

7. dr inż.arch. Maciej Płotkowiak

dziedziny: architektura i budownictwo, urbanistyka, krajobraz kulturowy, zabytki techniki

8. mgr Waldemar Witek 

dziedziny: architektura i budownictwo, krajobraz kulturowy

9. mgr inż.arch. Janusz Nekenda - Trepka 

dziedziny: architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne

   

Wykaz Rzeczoznawców SKZ wg Oddziałów do pobrania tu: Rzeczoznawcy SKZ (PDF)

REGULAMIN POWOŁYWANIA

RZECZOZNAWCÓW

STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW

Wstęp

 1. Rzeczoznawcy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków są powoływani i działają na podstawie § 9 pkt.3 Statutu Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.
 2.  Rzeczoznawcą SKZ pozostaje osoba, która uzyskała uprawnienia rzeczoznawcy SKZ na podstawie uchwały nr 12 ZG SKZ z dnia 09.03. 1992 r. w sprawie regulaminu powoływania rzeczoznawców SKZ w dziedzinie ochrony dóbr kultury.
 3.  Niniejszym traci moc uchwała nr 12 ZG SKZ z dnia 09.03.1992 r. w sprawie regulaminu powoływania rzeczoznawców SKZ w dziedzinie ochrony dóbr kultury.

 

Rozdział 1

Tryb zgłaszania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania uprawnień rzeczoznawcy SKZ

 1. Rzeczoznawca SKZ może być osoba, która ubiega się po raz pierwszy o uprawnienia rzeczoznawcy i spełnia następujące kryteria:
 •  jest członkiem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków od co najmniej 3 lat,
 •  posiada co najmniej 10-letnią praktykę zawodową w obszarze ochrony zabytków, w dziedzinie i specjalności, w której stara się o uprawnienia rzeczoznawcy,
 •  posiada wysokie kwalifikacje oraz udokumentowane osiągnięcia w danej specjalności i ciszy się dobrą opinią swojego środowiska. 
 1. Kandydat, za pośrednictwem macierzystego Oddziału SKZ, wniosek (łącznie z ankietą) o przyznanie uprawnień rzeczoznawcy składa do Komisji Kwalifikacyjnej (dalej: KK) SKZ.

 

Do złożonego wniosku należy dołączyć również:

 • dowód wniesienia opłaty zgodnie z rozdziałem 3 punktem 3 regulaminu, 
 • odpisy, skany, kserokopie, zaświadczenia lub inne załączniki poświadczające zawarte w ankiecie informacje. 
 1. Wnioski o rozszerzenie już posiadanych uprawnień jako uzupełnienie dokumentacji znajdującej się w archiwum ZG SKZ składa się i rozpatruje w takim samym trybie jak wnioski o nadanie uprawnień nowych.
 2. Zarząd właściwego Oddziału SKZ:
 • sprawdza złożone wnioski co do ich kompletności, 
 • powoduje ewentualne uzupełnienie wniosku, 
 • wydaje opinię o dorobku zawodowym kandydata, jego kwalifikacjach oraz dotychczasowej pracy w SKZ. Kandydat ma prawo zapoznać się z tą opinią; W przypadku zastrzeżeń do opinii przysługuje mu prawo do odwołania się od niej do ZG SKZ w ciągu 14 dni od momentu zapoznania się z nią;
 • przesyła zaopiniowany wniosek do KK SKZ (Zarząd Oddziału nie może odmówić po zaopiniowaniu przesłania do KK SKZ kompletnego wniosku złożonego przez kandydata). 
 1. Wnioski składane do KK SKZ muszą być kompletne, będą podlegać formalnemu sprawdzeniu po ich zarejestrowaniu w KK. Wnioski niekompletne będą zwracane bez rozpatrzenia do Zarządu właściwego Oddziału SKZ w celu ich uzupełnienia.
 2. Każdy złożony do KK wniosek opiniują co najmniej dwaj członkowie komisji, powołani przez jej przewodniczącego lub, w razie potrzeby, osoby przez komisję o to poproszone. Opinie powinny być wystawiane w formie pisemnej, dotyczą zgłoszonej kandydatury oraz zakresu uprawnień. KK SKZ przedstawia wniosek o nadanie rzeczoznawcy SKZ uprawnień w wybranej dziedzinie do zatwierdzenia przez ZG SKZ.
 3. ZG SKZ po zatwierdzeniu wniosku o nadanie uprawnień rzeczoznawcy SKZ, zawiadamia o tym Kandydata oraz macierzysty Oddział SKZ, wydaje dokument zaświadczający o nadaniu uprawnień, uzupełnia listę rzeczoznawców SKZ oraz podaje informację do publicznej wiadomości, m.in. poprzez publikację w Wiadomościach Konserwatorskich, na stronie internetowej SKZ oraz w innych miejscach, a także przesyła aktualną listę do wszystkich instytucji zajmujących się szeroko rozumianą ochroną zabytków.
 4. Negatywne orzeczenie KK SKZ dotyczące kandydatów na rzeczoznawców SKZ stanowi dla Sekretarza KK SKZ podstawę do pisemnego zawiadomienia kandydata za pośrednictwem Zarządu Oddziału o negatywnym orzeczeniu oraz przesłania jego uzasadnienia.

 Kandydatowi przysługuje prawo do odwołania się od orzeczenia do ZG SKZ za pośrednictwem Zarządu Oddziału w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Decyzja ZG SKZ dotycząca wniosków odwoławczych jest ostateczna. Kandydat na rzeczoznawcę SKZ może ponownie starać się o uzyskanie uprawnień, o ile zmienią się okoliczności, które spowodowały że wniosek nie został załatwiony pozytywnie. 

 1. Wnioski pozytywnie rozpatrzone (zaopiniowane) przez KK SKZ i zatwierdzone przez ZG SKZ pozostają w archiwum ZG SKZ wraz z całą dokumentacją.
 2. Cofnięcie uprawnień rzeczoznawcy SKZ może nastąpić w przypadku:
 • pisemnej rezygnacji rzeczoznawcy z posiadanych uprawnień, 
 • ustania członkostwa SKZ zgodnie z zapisem § 15 Statutu SKZ, 
 • w przypadku naruszenia dobrego imienia SKZ, prestiżu zawodowego lub regulaminu rzeczoznawcy SKZ. 
 1. Wnioski o skreślenie z listy rzeczoznawców SKZ może składać: KK SKZ lub Zarządy Oddziałów SKZ. Cofnięcie uprawnień następuje na podstawie uchwały ZG SKZ, która jest ostateczna.

 

Rozdział 2

Prawa i obowiązki Rzeczoznawców SKZ

 1. Powołany rzeczoznawca SKZ obowiązany jest do:
 • wydawania oceny, opinii, ekspertyzy na potrzeby organów administracji państwowej i samorządowej, związków wyznaniowych, inwestorów i wykonawców prac, organów kontroli oraz innych, którzy zwrócą się o wydanie takiej opinii, oceny bądź ekspertyzy, 
 • bezstronnego wykonywania czynności według posiadanej wiedzy z należytą starannością i w uzgodnionym terminie, 
 • podejmowania czynności rzeczoznawcy zgodnie z nadaną dziedziną i specjalnością, 
 • każdorazowego przekazywania do ZG SKZ rocznego zestawienia wykonanych opracowań, 
 • zawiadomienia każdorazowo o zmianie miejsca zamieszkania Zarządu Oddziału i ZG SKZ. 
 1. Opinie, oceny, ekspertyzy wydawane przez rzeczoznawców SKZ powinny zawierać, min.:
 • imię, nazwisko i adres osoby sporządzającej, 
 • dokładne określenie zleceniodawcy lub/i osoby ją reprezentującej, 
 • przedmiot i zakres, 
 • uzasadnienie opinii, 
 • określenie liczby sporządzonych egzemplarzy opinii. 
 1. Za sporządzenie opinii, oceny, ekspertyzy rzeczoznawca ma prawo pobierać wynagrodzenie na zasadzie cen umownych.

 

Rozdział 3

Zakres uprawnień rzeczoznawców i opłaty

 1. Uprawnienia rzeczoznawcy SKZ nadawane są w następujących dziedzinach związanych z ochroną zabytków:
 • Archeologia, 
 • Architektura i budownictwo, 
 • Urbanistyka, 
 • Krajobraz kulturowy, 
 • Malarstwo, 
 • Papier, 
 • Rzeźba, 
 • Tkanina,
 • Rzemiosło artystyczne i sztuka użytkowa,
 • Instrumenty muzyczne, 
 • Zabytki techniki, 
 • Parki, ogrody i cmentarze. 
 1. W ramach ww. dziedzin rzeczoznawcy nadawana jest specjalność zgodnie z tą precyzyjnie określoną przez kandydata we wniosku.
 2. Ustala się jednorazowe opłaty wnoszone do ZG SKZ za przeprowadzenie:
 • postępowania kwalifikacyjnego na rzeczoznawcę SKZ po raz pierwszy na kwotę 500 PLN, 
 • rozszerzenia, zmiany bądź uzupełnienia uprawnień rzeczoznawcy o kolejną następną dziedzinę na kwotę 300 PLN. 
 1. Członkowie SKZ ? emeryci uprawnieni są do zniżki w ww. opłatach w wysokości 50 %.
 2. Uprawnienia rzeczoznawcy SKZ przyznaje się bezterminowo.

 

Rozdział 4

Ustalenia końcowe

 1. Niniejszym regulaminem ustanawia się wzór aktu nadania uprawnień Rzeczoznawcy SKZ:

 

 

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków

Zarząd Główny

nadaje

Pani/Panu ............................................................................................................................

uprawnienia rzeczoznawcy SKZ

Nr....../20....

w dziedzinie ........................................................................................................................

specjalności .........................................................................................................................

do wydawania orzeczeń i ekspertyz w granicach specjalności, do której został ustanowiony.

 

 Prezes SKZ ZG

 

 

 

 1. Rzeczoznawcy SKZ posługują się prostokątną pieczęcią w kolorze czarnym lub niebieskim o treści:

 

Rzeczoznawca

Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

w zakresie ochrony zabytków

dziedzina .................................................... 

specjalność ..................................................

 

 1. Regulamin wchodzi w życie na podstawie Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków z dnia 9 listopada 2009 r. 

 

Do pobrania: Regulamin Powoływania Rzeczoznawców SKZ (PDF)