Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków 
w dniu 28 czerwca 2011r. (skrócony) 
 


Zebranie rozpoczęto w drugim terminie przy obecności 19 uprawnionych do głosowania. 
1.      Zebranie rozpoczęła Prezes ustępującego Zarządu dr inż.arch. Beata Makowska, od przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania Oddziału. 
 Przedstawiono jedną kandydaturę dr Ryszarda Rogosza. 
 Kandydat wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji. 
2.      Następnie Przewodniczący Walnego Zebrania Oddziału dr Ryszard Rogosz przeprowadził wybór Komisji Skrutacyjnej na Walne Zebranie Oddziału w dniu 28 czerwca 2011r. 
Przedstawiono następujące kandydatury: 
-       mgr Maria Kompowska 
-       dr Alojzy Kowalczyk. 
  Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie tej funkcji. 
3.      W dalszej Kolejności Przewodniczący Walnego Zebranie Oddziału poddał pod głosowanie program Walnego Zebrania w dniu 28 czerwca 2011r. 
Walne Zebranie Oddziału podjęło jednogłośnie uchwałę o przyjęciu programu Walnego Zebrania Oddziału w dniu 28 czerwca 2011r. 
4.      Następnie dokonano wyboru członków Komisji Uchwał i Wniosków. 
Przedstawiono następujące kandydatury: 
-       mgr Ewa Stanecka 
-       mgr inż. arch. Aleksandra Hamberg-Federowicz. 
  Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie tej funkcji.

Walne Zebranie Oddziału podjęło jednogłośnie uchwałę o wyborze mgr Ewy Staneckiej oraz mgr inż. arch.Aleksandry Hamber-Federowicz do składu Komisji Uchwał i Wniosków.

5.      Na wniosek Przewodniczący Walnego Zebranie Oddziału sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału przedstawiła dr inż. arch. Beata Makowska. 
Tekst sprawozdania załączono do niniejszego protokołu. 
6.      W dalszej kolejności na wniosek Przewodniczący Walnego Zebrania sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił mgr inż.arch. Janusz Nekanda-Trepka wnioskując w konkluzji o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 
7.      Przewodniczący Walnego Zebranie Oddziału poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Walne Zebranie Oddziału podjęło uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi. 
8.      Następnie przeprowadzono wybory Prezesa Oddziału. 
Przedstawiono jedną kandydaturę - dr inż. arch. Beaty Makowskiej. 
Kandydatka wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. 
Na tym listę kandydatów zamknięto. 
Walne Zebranie Oddziału podjęło uchwałę o wyborze dr inż.arch.Beaty Makowskiej na Prezesa Zarządu Oddziału. 
9.      Zgodnie z treścią programu Walnego Zebrania Oddziału przeprowadzono następnie wybory członków Zarządu Oddziału. 
Przedstawiono następujące kandydatury: 
-   mgr Olga Kulesza-Szerniewicz 
-   dr inż. Stefan Nowaczyk 
-   dr inż. arch. Maciej Płotkowiak 
-   mgr Maria Witek 
-   dr Ryszard Rogosz. 
Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie tej funkcji. 
Walne Zebranie Oddziału podjęło uchwałę o wyborze w/w na członków Zarządu Oddziału. 
10.  W dalszej kolejności przeprowadzono wybory Komisji Rewizyjnej Oddziału. 
Przedstawiono następujące kandydatury: 
-   mgr inż. arch. Janusz Nekanda-Trepka 
-   mgr inż. arch. Aleksandra Hamberg-Federowicz 
-   mgr Agnieszka Gawron-Kłosowska. 
Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie tej funkcji. 
Na tym listę kandydatów zamknięto. 
Walne Zebranie Oddziału podjęło uchwałę o wyborze w/w na członków Komisji Rewizyjnej Oddziału. 
11.  Zgodnie z treścią programu Walnego Zebrania Oddziału przeprowadzono następnie wybory Delegatów na Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, który odbędzie się w Krakowie w dniu 17 listopada 2011r. 
Przedstawiono następujące kandydatury: 
-   mgr Kazimiera Kalita-Skwirzyńska 
-   mgr Ewa Stanecka 
-   mgr inż. arch. Aleksandra Hamberg-Federowicz 
-   dr inż. arch. Maciej Płotkowiak. 
Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie tej funkcji. 
Na tym listę kandydatów zamknięto. 
Walne Zebranie Oddziału podjęło uchwałę o wyborze w/w na delegatów na Walny Zjazd Delegatów SKZ w Krakowie w dniu 17 listopada 2011r. (mgr Kazimiera Kalita-Skwirzyńska, jako delegat rezerwowy). 
12.  Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami dotyczącymi osobowości prawnej Oddziału SKZ w Szczecinie, pod nazwą Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w Szczecinie. 
13.  Dr inż. arch. Beata Makowska odczytała projekt Statut Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Szczecinie, którego treść poddano następnie pod dyskusję oraz głosowanie. 
 Zebranie Walne w głosowaniu jawnym podjęło jednogłośnie uchwałę o przyjęciu statutu, według którego Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w Szczecinie, posiadając odrębność prawną, pozostaje oddziałem ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. 
14.  W dalszej kolejności zgodnie ze statutem Zebranie Walne podjęło jednogłośnie uchwałę o wyborze Prezesa oraz członków Zarządu Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Szczecinie w składzie j.w. 
15.  W wolnych wnioskach zgłoszono, co następuje: 
-       dr Ryszard Rogosz proponuje by członkowie Oddziału składali na piśmie wnioski o przyznanie zasłużonym członkom Oddziału odznaczeń państwowych i resortowych; 
-       dr Ryszard Rogosz proponuje by członkowie Oddziału składali na piśmie propozycje form uczczenia obchodów 30-lecia SKZ 
-       dr Ryszard Rogosz wnosi o składania propozycji do planu pracy 
16.   Na tym Zebranie Walne zakończono. 
  
W załączeniu: 
1.      Lista członków Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków obecnych na Walnym Zebraniu. 
2.      Program Walnego Zebrania zawarty w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu w dniu 
      28 czerwca 2011r. 
3.      Sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. 
4.      Statut Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Szczecinie. 
5.      Uchwała Walnego Zebrania o przyjęciu statutu i powołaniu organizacji pod nazwą Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w Szczecinie.

 


 

 

ZARZĄD ODDZIAŁU SZCZECIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW

70-536 SZCZECIN, ul. Kuśnierska 14a, tel.: 091 4336167, 696474711

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ODDZIAŁU SZCZECIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW

Z KADENCJI 2008-2011

 

 

 

 

Obecna kadencja Zarządu Oddziału Szczecińskiego SKZ trwała od 19 listopada 2008 roku. Zarząd SKZ O/Szczecin podjął uchwałę w sprawie wcześniejszych wyborów władz Oddziału z uwagi na chęć zakończenia procedur związanych z ustanowieniem osobowości prawnej przed Walnym Zjazdem Delegatów planowanym na listopad 2011 roku.

 

Liczba członków Oddziału Szczecińskiego SKZ 19 listopada 2008 r.: 31

Liczba członków Oddziału Szczecińskiego SKZ 28 czerwca 2011 r.: 36

 

Nowi członkowie:

mgr inż. arch. Aleksandra Hamberg-Federowicz

mgr Maria Kompowska

mgr inż. arch. Agnieszka Latour

mgr inż. arch. Dariusz Przybylski

mgr inż. Janina Stachura

mgr Radosław Walkiewicz

mgr Maria Witek

 

 

ZEBRANIA

19-11-2008 r. -   ostatnie zebranie sprawozdawczo-wyborcze; podczas Walnego Zebrania SKZ O/Szczecin w dniu 19 listopada 2008 r. podjęto

uchwałę:

Uchwała dotycząca uzyskania autonomii (osobowości prawnej) Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków O/Szczecin. Zgodnie ze Statutem SKZ, rozdział I, paragraf 3, pkt. 3 - Delegaci Oddziału Szczecin zostali zobowiązani do złożenia wniosku o uzyskanie autonomii Oddziału Szczecin Na XVI Walnym Zjeździe Delegatów SKZ w Wojanowie (28-29 listopada 2008 r.).Wniosek został złożony i przegłosowany w dniu 29 listopada w wyniku czego Walny Zjazd Delegatów podjął uchwałę w tej sprawie. Korespondencja dotycząca rozpoczęcia procedury przekazania osobowości prawnej przez oddział prowadzona była z ZG SKZ (nasze pisma z dni: 19 stycznia 2009 r., 29 listopada 2009 r., 1 grudnia 2009 r., 31 grudnia 2009 r., opinia Jacka Rulewicza Członka Prezydium SKZ z 4 listopada 2010, otrzymana 16 listopada 2010) spowodowała, iż ostateczne podjęcie uchwały przez ZG SKZ nastąpiło dopiero 4 lutego 2011 roku;

oraz wniosek

dotyczący uczczenia pamięci Honorowego Członka SKZ O/Szczecin, Pani Lubomiry Madejskiej, w dzień Jej urodzin 17 marca 2009 roku. Pani Lubomira Madejska zaginęła w Szczecinie - 22 grudnia 2004 roku.

Wniosek nie został zrealizowany, ponieważ dopiero w 2011 roku Pani Lubomira Madejska została uznana za zmarłą i do tego           czasu zdecydowano nie podejmować żadnych działań w tym zakresie, przekładając realizacje inicjatywy na lata 2011 i 2012, kiedy będą obchodzone 30 rocznice powołania Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (1986) i Szczecińskiego Oddziału SKZ (1987); w nawiązaniu do tych decyzji we współpracy z Panią Teresą Wesołowską (bliska znajomą Pani Madejskiej) przygotowano skany wielu dokumentacji fotograficznych związanych z Osobą Pani Miry Madejskiej, które zostaną wykorzystane w trakcie spotkania wspominkowego planowanego do przeprowadzenia w ramach obchodów XXX rocznicy powołania naszego oddziału; podjęto próbę zorganizowania upamiętnienia osoby Pani Madejskiej w Strzmielu, jednak Archiwum Państwowe będące właścicielem obiektu odmówiło realizacji naszej inicjatywy, argumentując swoją decyzję faktem, iż tabliczki wspominkowe montowane w pałacu dotyczą wyłącznie osób blisko związanych z działalnością Archiwum Państwowego, niemniej prowadzone są konsultacje w kwestii umieszczenia takiej tabliczki na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie; 20 marca 2011 roku, z inicjatywy Pani Teresy Wesołowskiej w kościele O.O. Dominikanów odprawiona została msza św. w intencji św. p. Miry Madejskiej, we mszy uczestniczyło wielu członków SKZ O/Szczecin.

17.12.2008 r. -   zebranie zwyczajne ze zwiedzaniem wieży kościoła Św. Jakuba i wykładem kolegów Stefana

Nowaczyka i Macieja Płotkowiaka o tej realizacji

24.11.2009 r. -   zebranie zwyczajne

17.12.2009 r. -   zebranie zwyczajne z wręczeniem legitymacji nowym członkom

07.04.2010 r. -   zebranie zwyczajne

10.12.2010 r. -   zebranie zwyczajne

06.04.2011 r. -   zebranie zwyczajne z czytaniem projektu statutu

 

 

AKTYWNOŚĆ STATUTOWA

 

12.2008                         Rozliczono dotację Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków na    realizację zadania: Uroczystości poświęcone pamięci prof. dr inż. arch. Stanisława Latoura w 50 rocznicę rozpoczęcia odbudowy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W zakres działania weszły (tablica pamiątkowa w Zamku Książąt Pomorskich, publikacja książki: Kreską i sercem, sesja, projekcja filmów         dokumentalnych).

12.2008                         Przekazanie stanowiska SKZ O/Szczecin Przewodniczącemu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie wskazania nowego przedstawiciela SKZ O/Szczecin do prac Komisji; ostatecznie w pracach MKUiA uczestniczył Kolega Maciej Płotkowiak.

12.2008                         Przekazanie egzemplarzy książki Kreską i Sercem Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków (40 egz.) i Zamkowi Książąt Pomorskich w Szczecinie (200 egz.).

 

02.2009                         Opracowanie rekomendacji i korespondencja dotycząca wniosków w sprawie o nadanie uprawnień rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla 11 członków SKZ O/Szczecin.

03.2009                         Opracowanie na wniosek ZG SKZ uwag dotyczących Projektu regulaminu działania rzeczoznawców Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Projektu ankiety kandydata na rzeczoznawcę Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

04.2009                         Udział w Kolegium Redakcyjnym Zachodniopomorskich Wiadomości Konserwatorskich tom IV (Ewa Kulesza-Szerniewicz, Beata Makowska).

05.2009                         Udział w zebraniu ZG SKZ w Warszawie upoważnionego przez Zarząd SKZ O/Szczecin Kolegi Janusza Nekandy-Trepki (22.05.2009).

06.2009                         Współorganizacja z SHS O/Szczecin całodniowej wycieczki statkiem po Odrze i Międzyodrzu z opieka merytoryczna pana Ryszarda Kotli.

07.2009                         Powtórne opracowanie na wniosek ZG SKZ uwag dotyczących nowego Projektu regulaminu działania rzeczoznawców Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz nowego Projektu ankiety kandydata na rzeczoznawcę Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

10.2009                         Organizacja wyjazdu studialnego grupy członków i sympatyków Stowarzyszeń: Konserwatorów Zabytków i Historyków Sztuki do Schwerina na wystawę BUGA 2009.

12.2009                         Opracowanie projektu strony internetowej SKZ O/Szczecin.

 

02.2010                         Opracowanie i złożenie wniosków do Województwa Zachodniopomorskiego (Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski) o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: Redakcja, druk i promocja IV cz. wydawnictwa poświęconego śp. Księdzu Infułatowi Romanowi Kostynowiczowi (wniosek odrzucony ze względów formalnych ? złe podpisy Członków ZG SKZ).

02.2010                         Uchwała zarządu SKZ O/Szczecin w sprawie utrzymania rekomendacji dla Koleżanki Ewy Staneckiej jako przedstawiciela Stowarzyszenia w Radzie Muzealnej Muzeum Narodowego w Szczecinie.

03.2010 Opracowanie rekomendacji i korespondencja dotycząca wniosków w sprawie o nadanie uprawnień rzeczoznawcy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków dla 9 członków SKZ O/Szczecin.

03.2010                        Opracowanie i złożenie wniosków do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.:                                       Redakcja, druk i promocja IV cz. wydawnictwa poświęconego śp. Księdzu Infułatowi Romanowi Kostynowiczowi(otrzymane dofinansowanie w wysokości 8.000 zł).

05.2010                        Udział w IX SZCZECIŃSKICH SPOTKANIACH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD PLATANAMI, organizacja stoiska, redakcja i druk folderów, banerów, kolportaż                                publikacji. 

05.2010                        Opracowanie i złożenie wniosków do Gminy Miasto Szczecin o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: Redakcja, druk i promocja IV cz.wydawnictwa poświęconego śp. Księdzu Infułatowi Romanowi Kostynowiczowi (wniosek niezrealizowany, określony jako niedostatecznie spełniający warunki konkursu ofert).

06.2010 - 01.2011          Współpraca z prof.Kazimierzem Kozłowskim (w tym wizyta u Vice Prezydenta Sczecina w sprawie o dofinansowanie publikacji - otrzymane dofinansowanie 5.000 zł, red. Bogdanem Twardochlebem i Archiwum Państwowym w zakresie redakcji, opracowania i finansowania publikacji poświęconej Ks. Infułatowi Romanowi Kostynowiczowi.

Stale od lipca 2010        Redakcja strony: www.skz.szczecin.pl.

09.2010                         Redakcja wstępu do książki pt.: W blasku katedr.

11.2010                         Organizacja wyjazdu studialnego do Drezna na Europejskie Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Renowacji Starych Budowli DENKMAL 2010 (17-18 listopada).

11-12.2010                    Opracowywanie programu wyjazdu studialnego planowanego na 2011 rok (maj/czerwiec) Szczecin - Helsinki - St. Petersburg - Szczecin - wyjazd nie został zrealizowany z uwagi na małe zainteresowanie.

 

11.2010-03.2011             Opracowanie projektu statutu Szczecińskiego Oddziału SKZ.

04. 01.2011                   Współorganizacja promocji książki pt W Blasku Katedr w Archiwum Państwowym w Szczecinie, przy ul. Św. Wojciecha 13.

01.2011                         Redakcja listu otwartego skierowanego do Prezydenta Miasta w sprawie dotyczacej zabytków miasta (redakcja listu Koleżanka Aleksandra Hamberg-Fedrowicz) list opublikowany w Gazecie Wyborczej.

04.02.2011                    Udział w zebraniu ZG SKZ z prezesami oddziałów w Warszawie; udział w głosowaniu uchwały w sprawie udzielenia samodzielności prawnej O/Szczecin; opracowanie notatki ze spotkania przekazana do wiadomości członków oddziału.

05.2011                         28-29 maj organizacja i realizacja objazdu studialnego Szczecin - Łęknica - Bad Muscau-Zielona Góra - Trzebiechów - Kępsko - Kosieczyn - Szczecin.

 

 

 

Zarząd Oddziału Szczecińskiego SKZ

Szczecin, 24 czerwca 2011 r.